Prace hydrauliczne – Pionierska 16A w Giżycku

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY

I   Zamawiający :

Administrator Sp. z o.o.

11-500  Giżycko

ul.Pocztowa 3

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej w Giżycku ,  zgodnie  z zawartą umową

na wykonanie zamówienia „Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta Giżycko „.

II  Przedmiot zamówienia :

Budowa  odrębnego przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Pionierskiej 16A wg opracowania technicznego.

 

   Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy  w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

      –     organizację zakupu materiałów ,dostarczenie ich do miejsca wbudowania

 • organizację prac, koszty zużytej energii elektrycznej i zużytej wody;
 • uporządkowanie pomieszczeń , urządzeń i armatury po robotach,
 • zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • zabezpieczenie miejsca pracy,
 • odszkodowania za wyrządzone szkody w trakcie robót.
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku robót – geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
 • płukanie i dezynfekcja wykonanego rurociągu

IV  Termin realizacji : 

 

do 22.09.2017r.

 

V  Opis przygotowania oferty i informacja o udzielaniu wyjaśnień

 1. Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu  umowy na wykonanie robót (odwiedził i zbadał miejsce robót) gdyż wyklucza się  możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów            niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. Przedmiar robót  ma jedynie charakter pomocniczy.
 1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zarządcy budynku jest     p. Krzysztof Konopka

      tel. 87-428-25-80

VI  Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz oferty cenowej
 2. Podpisany wzór umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia
 3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, dostarczona            najpóźniej do dnia podpisania umowy. Może być kserokopia dokumentów ubezpieczeniowych.

VII  Miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Administratora sp. z o. o. w Giżycku ,
  ul.Pocztowa 3, 11-500 Giżycko
 2. Termin składania ofert upływa dnia 02.08.2017,  10:00

VIII  Kryterium oceny ofert:

 

Ocenie podlegać będzie cena ofertowa brutto będąca sumą ceny netto i obowiązującym podatkiem VAT .

Projekt – część opisowa

Przedmiar

Rysunki

Zapytanie ofertowe