Zaproszenie do składania ofert na remont zadaszenia wejścia do budynku przy ul. Mickiewicza 26 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont zadaszenia wejścia do budynku przy ul. Mickiewicza 26 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie  remontu zadaszenia wejścia (w elewacji tylnej) zgodnie z zakresem robót stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
0711-2022 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 26.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres robót budowlanych:

– demontaż istniejącej obróbki blacharskiej,

– wykonanie szlichty- betonu spadkowego (wyrównanie nierówności),

– montaż obróbek blacharskich,

– położenie dwóch warstw papy,

wykonanie tynku od spodu z wklejeniem siatki,

malowanie,

utylizacja odpadów i uprzątniecie po pracach.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

KODAK Digital Still Camera