Zaproszenie do składania ofert na remont pokrycia dachu papowego wraz z remontem kominów ponad dachem budynku przy ul. Daszyńskiego 10A w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont pokrycia dachu papowego wraz z remontem kominów ponad dachem budynku przy ul. Daszyńskiego 10A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu pokrycia dachu papowego wraz z remontem kominów ponad dachem budynku przy ul. Daszyńskiego 10A w Giżycku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
711-2022 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Daszyńskiego 10A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich
 2. Remont wszystkich kominów ponad dachem polegający na:

  – zbiciu odparzonych tynków,

  – zbiciu i wykonaniu nowych czap kominowych,

  – częściowym przemurowaniu kominów,

  – uzupełnieniu ubytków kominów i wykonaniu nowych tynków,

  – gruntowaniu kominów ,

  – wtopieniu siatki elewacyjnej,

         – malowaniu kominów farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki atmosferyczne i pleśń,

          – montażu siatek stalowych na wylotach kominów,

 1. Demontaż istniejącego wyłazu dachowego i montaż nowego wraz z obrobieniem,
 2. Przygotowanie podłoża poprzez mechaniczne oczyszczenie (szczotki) istniejącej papy z kurzu, mchu i innych zanieczyszczeń,
 3. Położenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na całości dachu (papa gr. min. 5,2 mm <do temperatury – 25 stopni w użytkowaniu> lub gr. 5,4mm) po uprzednim zagruntowaniu powierzchni
 4. Wykonanie obróbek z papy wokół wszystkich kominów, attyk i wywiewek kanalizacyjnych,
 5. Montaż obróbek blacharskich na kominach, attykach i pas podrynnowy,
 6. Demontaż rynien i rur spustowych oraz montaż nowych rynien i rur stalowych ocynowanych
 7. Uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów.

Informacje szczegółowe:

1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

UWAGA:

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć opinie kominiarską po wykonaniu robót o prawidłowości wykonanych prac.

2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

DCIM196C23HDYUN_0022.