Prace budowlane – rozbiórka składów ul. Dąbrowskiego 6 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na wykonanie robót związanych z
„Rozbiórką
budynku gospodarczego i części budynku gospodarczo-garażowego
przy ul. Dąbrowskiego 6 w Giżycku
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro.

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Administrator Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko
Tel: 87 428 25 80
e-mail: admkomunalny@wp.pl

II. Informacje ogólne:

1. Niniejsze zaproszenie wraz ze wszystkimi załącznikami zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego http://www.administrator-gizycko.pl i pobierane jest samodzielnie przez wykonawców.

2. Na stronie internetowej zamawiający będzie zamieszczał na bieżąco wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m.in. uzupełnienia, modyfikacje, wyjaśnienia, zmiany treści zaproszenia do składania ofert.

3. Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcą drogą telefoniczną lub elektroniczną poprzez e-mail wskazany przez wykonawcę w zapytaniu lub formularzu ofertowym.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku gospodarczego i części budynku gospodarczo-garażowego przy ul. Dąbrowskiego 6 w Giżycku.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:
1.1. Demontaż elementów wyposażenia budynków.

1.2. Odłączenie i rozbiórka urządzeń, instalacji i sieci.
1.3. Demontaż drzwi zewnętrznych do składów i drzwi garażowych.

1.4. Rozbiórkę ścianek działowych.

1.5. Rozbiórkę pokrycia dachu, konstrukcji dachu.

1.6. Rozbiórkę ścian budynków.
1.7. Rozbiórkę betonowej posadzki w budynkach.

1.8. Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentu.
1.9. Zabezpieczenie pozostałej części jednego budynku tj. wykonanie nowej ściany szczytowej
z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm – łącznie z ławą fundamentową i ścianą fundamentową. Wykonanie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych z pomalowaniem. Uzupełnienie konstrukcji dachu (wraz z poszyciem i obróbkami ) uzupełnienie rynien i rur spustowych, uzupełnienie posadzki.

1.10.Wywiezienie i utylizacja gruzu.

1.11.Uporządkowanie terenu i wykonanie nawierzchni trawiastej.

2. Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót.

3. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia obsady stanowiska kierownika robót przez osobę
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

4. Materiały pomocnicze udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego:
4.1. Projekt techniczny rozbiórki
4.2. Przedmiar robót
4.3 Zamawiający uzyskał prawomocną decyzję pozwolenia na rozbiórkę budynku składowego
i garażowego (skan dokumentu w załączeniu)

IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia do dnia: 30 dni od podpisania umowy

V. Warunki płatności:
Płatność przelewem po dokonaniu protokolarnego końcowego odbioru robót na podane przez Wykonawcę konto na fakturze. Termin zapłaty faktury: do 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru robót).

VI. Okres gwarancji.
Minimum 24 miesiące od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót (dotyczy uszkodzeń przyległego budynku, wynikłych w efekcie prowadzonych robót rozbiórkowych)

VII. Forma złożenia oferty* – do wyboru wykonawcy
1) Oferta winna być sporządzona na lub zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.
2) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.04.2020r. do godz 12.00 w formie (do wyboru):
– pisemnie (listownie) na adres: Administrator Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko
– w wersji elektronicznej (zeskanowany podpisany formularz oferty i inne wymagane dokumenty) na adres e-mail: admkomunalny@wp.pl
7) Osoby do kontaktu: Krzysztof Konopka
Tel: 87 428 25 80, w godzinach od poniedziałku do piątku: 9:00 – 15:00.

VIII. Kryterium wyboru ofert:
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  • najniższa cena oferty- 100 %.

Sposób oceny oferty:

– najniższa cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

              Cn

Wp= ——— xR

             Cof

gdzie:

Wp – Wartość punktowa

Cn – najniższa proponowana cena brutto

Cof – cena brutto oferty badanej

R – ranga (100)

IX. Do oferty należy załączyć:
– Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – załącznik do zaproszenia
– Kosztorys wykonania robót rozbiórkowych
– Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

X. Zamawiający zastrzega prawo do:

1) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

2) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

3) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,

4) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

5) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

6) wyłącznej interpretacji zapisów Zaproszenia do złożenia ofert,

7) odrzucenia oferty, jeżeli cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

XI. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie pisemnie poinformowany w terminie 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert o miejscu i terminie podpisania umowy, zaś zestawienie złożonych ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego https://archiwum.administrator-gizycko.pl.

2. Za datę pisemnego poinformowania uznaje się wysłanie w tym terminie przez Zamawiającego informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym drogą pocztową listem poleconym.

3. Zamawiający poinformuje o fakcie wyboru oferenta, którego oferta została wybrana drogą mailową lub telefonicznie, jeżeli oferent zamieści nr kontaktowy lub adres e-mail w formularzu ofertowym.

XII. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Sp. z o. o. z siedzibą w Giżycku, ul. Pocztowa 3.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 powołanego wyżej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ze zm.
3.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Administrator Sp. z o. o.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
6.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
8.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ogłoszenie o wyniku postepowania- wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Dąbrowskiego 6

formularz ofertowy

przedmiar_rozbiórka budynku gospodarczo garażowego

decyzja- rozbiórka garaży i składów

opis_rozbiórka budynki gospodarcze Dąbrowskiego 6

rys 1 rys 2 rys 3 rys 4 rys 5 rys 6