ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT- wykonanie ogrodzenia terenu przy budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie ogrodzenia terenu przy budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 11
w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania ogrodzenia terenu zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
25-06-2021 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Westerplatte 11

Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

Wykonanie ogrodzenia długości około 80mb (wg załącznika graficznego i poniższego zakresu)

Zakres robót obejmuje:

demontaż istniejącego ogrodzenia od strony ul. Bohaterów Westerplatte

– wykonanie nowego ogrodzenia panelowego o wysokości 150cm.

kompleksowy system ogrodzeniowy wykonany z paneli przetłaczanych wraz z słupkami mocującymi, podmurówką i odpowiednimi akcesoriami montażowymi. Panele ogrodzeniowe w wersji ocynkowanej i malowanej proszkowo. Grubość panela- min. 5 mm

– montaż dwóch bramek wejściowych

– montaż dwóch bram (jedna szerokości 4m, druga min. 5 m); bramy przesuwne z napędem

Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

szkic