Prace budowlane – ul. Mickiewicza 20 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont konstrukcji stropu nad częścią I piętra oraz schodów na klatce schodowej w budynku przy ul. Mickiewicza 20 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu konstrukcji stropu nad częścią I piętra oraz schodów na klatce schodowej zgodnie z zakresem i ekspertyzą budowlaną stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać listownie bądź w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 0909-2020r. do godz. 1300.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 20.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Naprawa uszkodzonych belek stropowych.
 2. Zaimpregnowanie całej konstrukcji drewnianej.
 3. Uzupełnienie przestrzeni międzybelkowej wełną skalną.
 4. Wykonanie warstwy nośnej podłogi.
 5. Wymianę uszkodzonych (wyszczerbionych) stopni schodowych.
 6. Uzupełnienie brakujących tralek.
 7. Naprawa podestu drewnianego na początku biegu schodowego na parterze.
 8. Zabezpieczenie całej konstrukcji schodów do stopnia trudnozapalności.

Przed przystąpieniem do ww prac zabezpieczyć poprzez wydzielenie i i odgrodzenie część kuchni lokalu mieszkalnego nr 3. Po zakończeniu robót należy doprowadzić lokal do stanu pierwotnego.

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.
 4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia obsady stanowiska kierownika robót posiadającego uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej, który prowadzić będzie dziennik budowy zarejestrowany w PINB w Giżycku.
 5. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 6. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

EKSPERTYZA BUDOWLANA

decyzcja PINB

rysunki szczegółowe

szkic pogladowy