Prace budowlane – ul. Bohaterów Westerplatte 11 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont dwóch klatek schodowych budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie  remontu dwóch klatek schodowych  zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru sporządzonego przez Zamawiającego – oferta dla dwóch wariantów :

1. Remont dwóch klatek schodowych metodą tradycyjną oraz

2. Remont dwóch klatek schodowych jw z użyciem farb natryskowych do malowania lamperii ( do sufitu)

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 12.11.2019 r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Westerplatte 11

Uwagi:

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Bohaterów Westerplatte 11 – klatki schodowe przedmiar – wersja żywica

Bohaterów Westerplatte 11 – klatki schodowe przedmiar – wersja tapeta natryskowa