Ekspertyza techniczna – ul. Mickiewicza 20 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie ekspertyzy budowlanej dotyczącej stanu technicznego konstrukcji stropu nad częścią I piętra oraz stanu schodów na klatce schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Mickiewicza 20 w Giżycku wraz ze wskazaniem sposobu doprowadzenia konstrukcji stropu nad częścią I piętra oraz schodów na klatce schodowej do stanu zgodnego z przepisami.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 2101-2020 r. do godz. 1200. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 20.

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia należy wykonać:

  1. w formie papierowej w czterech egzemplarzach.
  2. w formie elektronicznej na płycie CD – w formacie pdfZłożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy; Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie ekspertyzy (odwiedził i zbadał miejsce prac) gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Postanowienie – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego