Zaproszenie do złożenia ofert – remont elewacji budynku zlokalizowanego w Giżycku przy ul. Konarskiego 31

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont elewacji budynku zlokalizowanego w Giżycku przy ul. Konarskiego 31

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji budynku  zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz zmienionym zakresem prac

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia

2405-2021r. do godz. 1400.
Wyboru oferty dokona 
Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 31.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zmiana zakresu prac remontowych elewacji w nawiązaniu do załączonego przedmiaru:

1.elewacja północna – ocieplenie fasadową wełną mineralną gr 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ nie większym niż wynosi 0,033 W/mK.

2. elewacja zachodnia – ocieplenie fasadową wełną mineralną gr 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ nie większy m niż wynosi 0,033 W/mK. Część elewacji od narożnika północnego do pierwszej linii okien (pas po całej wysokości)

3. elewacja zachodnia – ocieplenie styropianem gr 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ nie większym niż wynosi 0,033 W/mK.

4. brama – sufit – ocieplenie styropianem gr 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ nie większym niż wynosi 0,033 W/mK.

Dyblowanie ocieplenia zgodnie z wytycznymi danego producenta systemu ocieplenia.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru oraz załączonego zakresu zmian sporządzonego przez Zamawiającego.

Informacje szczegółowe:

  1. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

  6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

    Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

Przedmiar -Konarskiego 31