Zaproszenie do złożenia ofert na remont płyt balkonowych, tarasów oraz części elewacji budynku przy ul. Kombatantów 1A w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont płyt balkonowych, tarasów oraz części elewacji budynku przy ul. Kombatantów 1A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu płyt balkonowych, tarasów oraz części elewacji  zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
0908-2022 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 1A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Kombatantów 1A prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

1. Oferta powinna zawierać dwa kosztorysy ofertowe (szczegółowe) sporządzone na podstawie przedmiarów sporządzonych przez Zamawiającego.

2. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

3. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.

5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Przedmiar_balkony Kombatantów 1A

przedmiar_w 2_balkony kombatantów 1a