Zaproszenie do złożenia ofert Giżycko ul. Pasaż Portowy 1A – montaż płotków przeciwśniegowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Montaż płotków przeciwśniegowych na dachu budynku przy ul. Pasaż portowy 1A
w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  montażu płotków przeciwśniegowych zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać listownie na adres: ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
14
05-2021 r. do godz. 1300.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Pasaż Portowy 1A.

Zakres prac obejmuję:

  1. Zakup i montaż stalowych, ocynkowanych systemowych płotków przeciwśniegowych zgodnie z załącznikiem graficznym.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

  6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

    DCIM215C23HDYUN_0044.