Zaproszenie do składania ofert -wykonanie tynków i położenie powłok malarskich na dwóch ścianach budynku przy ul. Staszica 2 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie tynków i położenie powłok malarskich na dwóch ścianach zewnętrznych budynku przy ul. Staszica 2 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania tynków i położenia powłok malarskich na dwóch ścianach (południowej i zachodniej) budynku przy ul. Staszica 2 w Giżycku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
23-07-2021 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Staszica 2

Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

Zakres robót obejmuje:

wykonanie tynków zewnętrznych, cementowo-wapiennych na dwóch ścinach (południowej i zachodniej)

położenie powłok malarskich na dwóch ścinach (południowej i zachodniej) w kolorze zbliżonym do istniejącego

Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.