ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – WYKONANIE WIATY ŚMIETNIKOWEJ PRZY BUDYNKU WODOCIĄGOWA 15 W GIŻYCKU

ZAPROSZENIE

do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia poniżej 30 000 euro

Nazwa zamówienia:

Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku Wodociągowa 15 w Giżycku

Główny kod CPV:

45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg


1. Informacje wprowadzające

1.1. Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku ul. Wodociągowa 15 w Giżycku.

a) Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b) Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

1.2. Dane Zamawiającego:

a) konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko

b) nr konta bankowego: 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c) NIP: 845-19-51-457

d) adres do korespondencji: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko

e) znak postępowania: WM.7013.1.2020.AP

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

1.3. Obszar inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

2. Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko tel. 87 7324 111

e-mail: urząd@gizycko.pl

2.1 Informacja Zamawiającego dotycząca danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
  a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 2. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;

 • inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest NT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Kościuszki 39 e-mail:info@ntg.pl ; tel.42 655 33 77.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 3a i 3b ustawy Pzp;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji wynikający z odrębnych przepisów;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 97 ust. 1a Pzp;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania przez osobę , której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
  *

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; zastrzeżenie,
  o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu**;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

3. Przedmiot zamówienia:

1.Zakres prac obejmuje wykonanie wiaty śmietnikowej na 10 pojemników 1100 l oraz 5 pojemników 120 l przy budynku ul. Wodociągowa 15 w Giżycku.

2. Wiata wykonana na planie prostokąta o wymiarach w rzucie 4,0 x 8,5 m. Wejście do wiaty zlokalizowane na krótszym boku wiaty. Wiata powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem jednorodnych materiałów oraz technik łączenia konstrukcji.

3. Specyfikacja szczegółowa:

3.1. Fundamenty:

Wiata śmietnikowa posadowiona na fundamentach betonowych typowych – stopy fundamentowe 0,3×0,3×1,4m pod posadzką z kostki betonowej.

3.2. Konstrukcja nośna:

Słupki wykonać z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych malowanych proszkowo – RAL 7024 (szary grafitowy). Konstrukcja wiaty z profili zamkniętych 50x50x2 mm. Elementy konstrukcji należy montować do fundamentów za pomocą kotew stalowych (ocynkowanych).

3.3. Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dachu wykonana z dźwigarów oraz płatwi stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo – RAL 7024 (szary grafitowy). Pokrycie dachowe wykonane z blachy stalowej trapezowej, ocynkowanej, kolor RAL 7024 (szary grafitowy). Blacha trapezowa niskoprofilowa.

3.4. Ściany:

Poszycie ścian należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo RAL 7024 (szary grafitowy) jako panele montowane w układzie poziomym o szer. 15 cm – do wysokości 1,5m od poziomu posadzki, powyżej siatka zgrzewana, ocynkowana malowana proszkowo RAL 7024 (szary grafitowy).

3.5. Drzwi:

Drzwi dwuskrzydłowe (światło przejścia większego skrzydła 90 cm), wypełnienie jak ściany. Drzwi wyposażone w zamek, wkładkę patentową (dwa komplety) + klucze, klamkę oraz zasuwę góra dół.

3.6. Akcesoria:

Wiata powinna być wyposażona w gumowe odbojniki zapobiegające uderzaniu pojemników na śmieci w ściany. Wszystkie łączniki (kotwy, śruby, wkręty, nakrętki podkładki itd.) użyte do wykonania wiaty muszą być wykonane ze stali ocynkowanej.

3.7. Kolorystyka:

Wszystkie elementy konstrukcji oraz pokrycia powinny być wykonane w jednolitej kolorystyce: paleta kolorów RAL 7024 (szary grafitowy).

3.8 Utwardzenie terenu (zgodnie z załącznikiem nr 4 – lokalizacja wiaty)

Posadzka wiaty, opaska wokół wiaty (szer. 50 cm, wykonana z 2% spadkiem na zewnątrz) oraz ciąg komunikacyjny:

 • warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej typu „cegiełka” w kolorze szarym gr. 6cm,

 • podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5cm,

 • podbudowa z pospółki – gr. 10cm.

 • obrzeża betonowe 6x20x100 cm w kolorze szarym

Uwagi:

Zamawiający udostępnia w załączeniu przedmiar robót, rzut oraz lokalizację wiaty.

Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

4. Termin realizacji zamówienia: do 28.02.2021 roku.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5. Kryterium wyboru oferty:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100 pkt

5.1. Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Cp=Co/Cb× 100pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – najniższa cena złożonej oferty,

Cb – cena oferty badanej,

5.2. Wynik całkowity Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów z kryterium cena zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności gdy cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% wartości od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Odrzucenie oferty musi zawierać uzasadnienie

6. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

6.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urząd Miejski w Giżycku, al.1 Maja 14, 11-500 Giżycko w terminie do dnia 16 grudnia 2020 r. do godz. 10:00.

6.2 Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisem:

Wykonanie wiaty śmietnikowej przy budynku ul. Wodociągowa 15” nie otwierać przed 16.12.2020 r. do godz.10:10”.

6.3. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 w Polsce otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 16.12.2020r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów. Informacja z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Giżycku..

7. Kontakt z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest: 

 • Jacek Markowski – Naczelnik Wydziału Mienia, UM Giżycka,

tel. 87 7324 122, e-mail: jacek.markowski@gizycko.pl

 • Krzysztof Konopka – Inspektor ds. technicznych zarządcy nieruchomości – Administrator Sp. z o.o. w Giżycku

tel. 87 428 25 98, e-mail: admtechniczny245@wp.pl

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

8.1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiającym w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

8.3. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

8.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana piórem lub długopisem lub na maszynie do pisania lub na komputerze.

8.5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

8.6. Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: – Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do zaproszenia, oraz podpisany wzór umowy- załącznik nr 2.

9. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

9.1. O wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie.

9.2. Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni od daty poinformowania telefonicznego Wykonawcy o rozstrzygnięciu postępowania – wyboru jego oferty.

9.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Zamawiający zastrzega prawo do:

 1. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

 2. żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

 3. swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

 4. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

 5. odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

 6. wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

10.2. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

 1. z którym zerwał umowę z jego winy,

 2. który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

Zapisy pkt. 10.2 ppkt. a)-b) dotyczą okresu ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

10.3. Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

10.4. Oferent nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.

11. Załączniki:

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

2. Wzór umowy- załącznik nr 2 Załącznik nr 2 – wzór umowy

3. Rzut wiaty śmietnikowej – załącznik nr 3 Załącznik nr 3 – rzut wiaty (1)

4. Lokalizacja wiaty – załącznik nr 4 Załącznik nr 4 -lokalizacja wiaty

5. Przedmiar robót – załącznik nr 5 Załącznik nr 5- przedmiar robót

Informacja zamawiającego.

Protokół z otwarcia ofert – wiata śmietnikowa Wodociągowa 15