Zaproszenie do składania ofert- remont schodów zewnętrznych do budynku zlokalizowanego przy ul. Białostockiej 15 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont schodów zewnętrznych do budynku zlokalizowanego przy ul. Białostockiej 15 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu schodów zewnętrznych do budynku zlokalizowanego przy ul. Białostockiej 15 w Giżycku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
0703-2022r. do godz. 1300.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Białostocka 15.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuje:

  skucie schodów betonowych,

  – wykonanie schodów z kostki betonowej,:

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej typu „cegiełka” w kolorze szarym – gr. 6cm

podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5cm

wypełnienie z pospółki – gr. 10cm

– podbudowa z blachy stalowej gr. 10mm – zabezpieczonej przeciw korozji poprzez malowanie.

– zamontowanie wycieraczki przed drzwiami wejściowymi.

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.

 6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.