Zaproszenie do składania ofert -remont posadzki i schodów prowadzących do piwnic, remont schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 6 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont posadzki i schodów prowadzących do piwnic, remont schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego w budynku przy ul. Dąbrowskiego 6 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu posadzki i schodów prowadzących do piwnic, remont schodów zewnętrznych do lokalu użytkowego, zgodnie z zakresem poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
20-07-2021 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 6

Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

1) Remont posadzki i schodów prowadzących do piwnic(pow. korytarzy 6,6m2 i 11,2m2):

– skucie istniejącej posadzki betonowej,

– wykonanie nowej posadzki betonowej,

– ułożenie płytek gresowych wykonanie cokołów z tych płytek. Płytki gresowe powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością klasy min IV, antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, gatunek I – kolor do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty.

– wstawienie kratki stalowej w studzience – wymiary studzienki 28x40cm.

2) Wymiana drzwi wejściowych do piwnic (2 szt.), kolor biały, rodzaj drzwi do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty:

– jednoskrzydłowe – wymiary w świetle ościeży 110×210,

– dwuskrzydłowe – wymiary w świetle ościeży 135×220.

3) Remont schodów zewnętrznych:

– skucie istniejących okładzin schodów  (11,5m2),

– wykonanie nowej okładziny spocznika i stopni – z kostki betonowej – kolor i kształt kostki uzgodnić z Zarządem Wspólnoty (8,3m2),

– wykonanie struktury żywicznej na murkach schodów – kolor struktury uzgodnić z Zarządem Wspólnoty (3,2m2).

Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

Szkic