Zaproszenie do składania ofert – remont dachu oraz kominów ponad dachem budynku przy ul. Konarskiego 19 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE :

„Remontu dachu oraz kominów ponad dachem w budynku  przy ul. Konarskiego 19 w Giżycku”

– postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszej Dokumentacji przetargowej z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.
– w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 130 000,00 PLN do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2
ust. 1 pkt 1

Składanie ofert do dnia :

  • 11.08.2021r . godz. 10.00 w siedzibie ADMINISTRATOR Spółka z o. o. ul. Pocztowa 3 w Giżycku.

Szczegółowe informacje dla Oferentów dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego w dokumentach załączonych do niniejszego zapytania.

  1. dokumentacja_przetargowa- remont dachu i kominów ponad dachem – Konarskiego 19
  2. Załącznik nr 4 – przedmiar robót- Konarskiego 19

 

Unieważnienie postępowania- remont Konarskiego 19