Zaproszenie do składania ofert remont balkonów Żeglarska 7 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont balkonów Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żeglarskiej 7 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu balkonów zgodnie z przedmiarem prac i SIWZ stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Plac Grunwaldzki 11 bądź na adres mailowy: admbon11@wp.pl. w terminie do dnia
05-09-2022 r. do godz. 10.00.

Wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Żeglarska 7.

Administrator Spółka z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
  3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  4. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

przedmiar balkony kompozyt (2)

Specyfikacja remont balkonów Żeglarska 7 kompozyt