Zaproszenie do składania ofert na zakup i montaż urządzenia do demineralizacji wody kotłowej na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku przy Pasażu Portowym 1A w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Zakup i montaż urządzenia do demineralizacji wody kotłowej na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku przy Pasażu Portowym 1A w Giżycku”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie zakupu i montażu urządzenia do demineralizacji wody kotłowej na potrzeby centralnego ogrzewania w budynku przy Pasażu Portowym 1A zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
07-09-2022 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Pasaż Portowy 1A.

Zakres prac obejmuję:

  1. Zakup i montaż urządzenia do demineralizacji wody kotłowej na potrzeby centralnego ogrzewania. Kotłownia wyposażona jest w dwa kotły gazowe firmy WOLF CGB-35 nr 1340634638 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.