Zaproszenie do składania ofert na wymianę balustrady balkonowej na nową i remont płyty balkonowej w budynku przy ul. Kr. Jadwigi 15 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wymianę balustrady balkonowej na nową i remont płyty balkonowej w budynku przy ul. Kr. Jadwigi 15 w Giżycku.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  wymiany balustrady balkonowej i remontu płyty balkonowej  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
08-07-2022 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Królowej Jadwigi 15.

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

  1. Zakres robót obejmuje :

– demontaż istniejącej balustrady

– skucie wszystkich warstw posadzkowych do płyty żelbetowej

montaż nowej balustrady stalowej malowanej (balustrada kształtem i formą ma nawiązywać do istniejących balustrad),

– wykonanie hydroizolacji wg systemu danego producenta chemii budowlanej,

wykonanie obróbek blacharskich,

– wykonanie nowej posadzki,

położenie płytek ceramicznych mrozoodpornych, antypoślizgowych na wysokoelastycznej zaprawie klejowej łącznie z cokolikami na ścianie

– zaspoinowanie płytek elastyczną zaprawą do spoinowania,

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za remont za wykonanie balustrady i remont płyty balkonowej.
  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.