Zaproszenie do składania ofert na wykonanie utwardzenia terenu i wymiany nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na Osiedlu XXX-lecia 5 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie utwardzenia terenu i wymiany nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym na Osiedlu XXX-lecia 5 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania utwardzenia terenu i wymiany nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej przy budynku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
15-06-2022 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle XXX-lecia 5.

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

Zakres robót obejmuje:

– rozebranie istniejących ciągów komunikacyjnych przy budynku,

– wykonanie nowego chodnika o szerokości 2,0m i 1,5m z kostki betonowej + obrzeże betonowe (zgodnie z załącznikiem graficznym),

– wykonanie utwardzenia pod stojaki na rowery – wymiar każdego miejsca około 2,0 m x1,5m (3 miejsca, zgodnie z załącznikiem graficznym),

– wykonanie utwardzenia pod kosze na śmieci – wymiar każdego miejsca około 0,8 m x 0,8m (2 miejsca, zgodnie z załącznikiem graficznym),

– wykonanie utwardzenia pod ławki – wymiar każdego miejsca około 2,0 m x 1,0m
(3 miejsca, zgodnie z załącznikiem graficznym),

– utwardzenie terenu należy wykonać wg poniższego zakresu:

 • warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „cegiełka” w kolorze szarym – gr. 6cm

 • podsypka z cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5cm

 • podbudowa z pospółki – gr. 10cm

 • obrzeża betonowe 6x20x100 cm w kolorze szarym

  zakup i montaż 3 ławek

  – zakup i montaż 3 stojaków na rowery

  – zakup i montaż 2 koszy betonowych na śmieci o pojemności 70 l.

Informacje dodatkowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

osiedle XXX- lecia 5