Zaproszenie do składania ofert na wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół kominów w budynku przy ul. Dąbrowskiego 6 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół kominów w budynku przy ul. Dąbrowskiego 6 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół kominów, w budynku przy ul. Dąbrowskiego 6 w Giżycku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
01-04-2022 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 6.

Zakres prac obejmuję:

 1. Ustawienie rusztowań
 2. Wykonanie komunikacji na dachu do każdego komina
 3. Demontaż istniejących obróbek (wraz z dachówkami wokół kominów)
 4. Montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej (wciętej w komin); wysokość obróbki blacharskiej min. 25 cm,
 5. Ponowne ułożenie dachówek,
 6. Demontaż komunikacji na dachu i rusztowań,
 7. Uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów. 

  Informacje szczegółowe:

  Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

  Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

  Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych

  Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

  Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.