Zaproszenie do składania ofert na wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół kominów oraz demontaż i ponowny prawidłowy montaż wyłazu dachowego wraz z jego obróbką w budynku przy ul. Armii Krajowej 7 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół kominów oraz demontaż i ponowny prawidłowy montaż wyłazu dachowego wraz z jego obróbką w budynku przy ul. Armii Krajowej 7 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół kominów i prawidłowy montaż wyłazu dachowego w budynku przy ul. Armii Krajowej 7 w Giżycku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
23-05-2022 r. do godz. 10.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 7.

Zakres prac obejmuję:

 1. Ustawienie rusztowań
 2. Demontaż istniejących obróbek (wraz z dachówkami wokół kominów)
 3. Montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej (wciętej w komin); wysokość obróbki blacharskiej min. 20 cm,
 4. Ponowne ułożenie dachówek,
 5. Demontaż istniejącego wyłazu dachowego, oraz jego ponowny prawidłowy montaż wraz
  z wykonaniem wokół niego obróbek blacharskich
 6. Demontaż rusztowań,
 7. Uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów.Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej