Zaproszenie do składania ofert na wykonanie izolacji przeciwwodnej (pionowej i poziomej) fundamentów i ścian fundamentowych budynku przy ul. 3-go Maja 42

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie izolacji przeciwwodnej (pionowej i poziomej) fundamentów i ścian fundamentowych budynku przy ul. 3-go Maja 42 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania izolacji przeciwwodnej (pionowej i poziomej) fundamentów i ścian fundamentowych budynku przy ul. 3-go Maja 42
w Giżycku zgodnie z zakresem stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
09-05-2022 r. do godz. 14.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa 3-go Maja 42

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Wykonanie izolacji przeciwwodnej (pionowej i poziomej) fundamentów i ścian fundamentowych budynku przy ul. 3 Maja 42 w Giżycku zgodnie z ekspertyzą techniczną dotyczącą fundamentów budynku przy. ul. 3 Maja 42 z roku 2021 stanowiącą załącznik do niniejszego zaproszenia.

Załącznik graficzny do zakresu prac: Ekspertyza budowlana

Ekspertyza budowlna fundamentów

Informacje szczegółowe:

1) Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy.

2) Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

3) Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

4) Oferta musi zawierać:

proponowaną metodę naprawy

– opis użytych materiałów i produktów,

– termin przystąpienia do prac

– okres na jaki zostaje udzielona gwarancja na wykonane prace.

5) Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.