Zaproszenie do składania ofert na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z opaską wokół budynku przy ul. Smętka 6 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych wraz z opaską wokół budynku przy ul. Smętka 6 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania izolacji pionowej fundamentów budynku wraz z opaską zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
21-10-2022 r. do godz. 13.00.

Administrator Sp. z o. o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres robót:

– wykopy przy odkryciu istniejących fundamentów.

– skucie zmurszałych tynków, uzupełnienie nowych.

– odgrzybienie, gruntowanie i ułożenie bitumicznej izolacji powłokowej Superflex 10 firmy WEBER, bądź równoważnej, zgodnie z systemem producenta. Budynek podpiwniczony – głębokość wykopu około 2,0m.

– ocieplenie ścian budynku styropianem Aqua gr. 5 cm, ułożenie folii kubełkowej.

zasypanie wykopu.

– wykonanie nowej opaski przy budynku z kostki betonowej gr. 6 cm (obrzeże betonowe

gr. 6 cm) 16,20 m2.

utylizację gruzu i uprzątnięcie terenu po pracach.

– integralną częścią niniejszego zakresu jest zamieszczony załącznik graficzny

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.

  6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

    scan