Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej zadaszenia tarasu nad wykuszem w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 3

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie dokumentacji projektowej zadaszenia tarasu nad wykuszem w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 3 w Giżycku”.

Szczegółowym przedmiotem zamówienia jest:

1) opracowanie kompleksowej, kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej
i kosztorysowej
zadaszenia tarasu nad wykuszem w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 3
w Giżycku
w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję ;

2) wystąpienie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie wszystkich niezbędnych badań, pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień, decyzji, w tym ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;

3) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zobowiązany będzie do udzielania odpowiedzi na pytania, które wpłyną po ogłoszeniu przez Zamawiającego postępowania na roboty budowlane;

Oferty należy składać listownie na adres: ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
1002-2022 r. do godz. 1300.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Westerplatte 3.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Dokumentacja powinna zawierać:

  • projekt budowlany (zawierzający projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny) – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału

  • kosztorys inwestorski – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału

  • przedmiar robót – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału

  • wymagane opinie, ekspertyzy, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia i inne niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych oraz warunki techniczne wymagane dla przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

  • wersję elektroniczną ww. dokumentacji: część opisowa i rysunki w formacie PDF, oraz w wersji edytowalnej (dwg. lub dxf), kosztorysy i przedmiary w formacie PDF oraz w formie edytowalnej – 1 egzemplarz.

3.Opis przedmiotowego budynku.

Przedmiotowy budynek jest obiektem mieszkalnym, wolnostojącym. Budynek murowany, z czterema kondygnacjami nadziemnymi (w tym ostania w dachu stromym),
Budynek przykryty dachem wielospadowym, stromym. Dach kryty blacha trapezową.

Przedmiotowy taras nad wykuszem do zadaszenia znajduje się z południowej strony budynku (zgodnie z załączoną mapką i zdjęciem).

Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie dokumentacji projektowej (odwiedził i zbadał miejsce prac) gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: admtechniczny245@wp.pl.

Boh. Westerplatte 3