Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części muru oporowego na granicy terenu należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej Bohaterów Westerplatte 11 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części muru oporowego na granicy terenu należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej Bohaterów Westerplatte 11 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie dokumentacji projektowej przebudowy części muru oporowego zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADM INISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0510-2022r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Westerplatte 11.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres dokumentacji projektowej
1) sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych,

2) wykonanie wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów;
3) uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującym przepisami (w przypadku zaistnienia takiej konieczności);
4) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej – projekt budowlany i techniczny oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu dla każdej z branż;
5) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i tabeli elementów scalonych;
6) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót od właściwego organu, pozwalających na realizację inwestycji, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane;
7) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie niezbędnych pozwoleń lub zezwoleń wymaganych prawem budowlanym;
8) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji łącznie z niezbędnymi  pozwoleniami wymaganymi prawem budowlanym;
9) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań i dokonywanie niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych.

Uwaga: Zakres muru do przebudowy określono w załączniku graficznym.

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

    Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami.

    scan