Zaproszenie do składania ofert na remont schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Kolejowej 2 w Giżycku”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Kolejowej 2 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Kolejowej 2 w Giżycku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2904-2022r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 2.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Zakres robót obejmuje:

1. skucie luźnych, odspojonych tynków ściany schodów,

2. wykonanie nowych tynków na ścianie i wykonanie powłok malarskich,

3. Wykonanie spoczników i schodów należy wycenić w dwóch wariantach:

1) schody z kostki betonowej

skucie istniejących spocznika i schodów betonowych,

– wykonanie schodów i spocznika z kostki betonowej:

warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej typu „cegiełka” w kolorze szarym – gr. 6cm

podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5cm

wypełnienie z pospółki – gr. 10cm

2) schody lane z betonu

skucie istniejących spocznika i schodów betonowych,

wykonanie zbrojenia i wylanie z betonu nowych schodów i spocznika

4. czyszczenie i malowanie balustrady schodowej,

5. uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.

  6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  7. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

    KODAK Digital Still Camera