Zaproszenie do składania ofert na remont pokrycia dachu papowego wraz z remontem kominów ponad dachem budynku przy ul. Smętka 15 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont pokrycia dachu papowego wraz z remontem kominów ponad dachem budynku przy ul. Smętka 15 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu pokrycia dachu papowego wraz z remontem kominów ponad dachem budynku przy ul. Smętka 15 w Giżycku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
27-07-2022 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Smętka 15.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Smętka 15 prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

  1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich (attyki)
  2. Remont wszystkich kominów ponad dachem polegający na: zbiciu odparzonych tynków, zbiciu i wykonaniu nowych czap kominowych, uzupełnieniu ubytków kominów i wykonaniu nowych tynków, gruntowaniu kominów,  wtopieniu siatki elewacyjnej, malowaniu kominów, montażu siatek stalowych na wylotach kominów,
  1. Demontaż istniejącego wyłazu dachowego i montaż nowego wraz z obrobieniem,
  2. Przygotowanie podłoża poprzez mechaniczne oczyszczenie (szczotki) istniejącej papy z kurzu, mchu i innych zanieczyszczeń,
  3. Położenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na całości dachu (papa gr. min. 5,2 mm <do temperatury – 25 stopni w użytkowaniu> lub gr. 5,4mm) po uprzednim zagruntowaniu powierzchni
  4. Wykonanie obróbek z papy wokół wszystkich kominów attyk i wywiewek kanalizacyjnych,
  5. Montaż obróbek blacharskich na kominach i attykach
  6. Uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów.

Powierzchnia dachu bez odliczania kominów i attyk około 220m2

dach Smetka 15

Informacje szczegółowe:

1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na: remont kominów i pozostałe prace

2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

4. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

5. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.