Zaproszenie do składania ofert na remont płyt balkonowych w budynku przy ul. Smętka 12 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont płyt balkonowych w budynku przy ul. Smętka 12 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu płyt balkonowych  zgodnie
z
zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
30-06-2022 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Smętka 12.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Prace należy wycenić w dwóch wariantach

 

Wariant 1- balkony:

– skucie wszystkich warstw posadzkowych do płyty żelbetowej,

wycięcie pasa styropianu ze ściany (na wywiniecie papy) około 20-30 cm

– wykonanie nowych obróbek blacharskich

wykonanie izolacji przeciw wodnej balkonu z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę około 20cm,

– uzupełnienie styropianu na ścianie (z późniejszym uzupełnieniem wyprawy elewacyjnej nad cokolikami)

wykonanie jastrychu spadkowego (spadek około 1,5%)

– wykonanie izolacji poziomej z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej, z zastosowaniem taśm uszczelniających

położenie płytek ceramicznych mrozoodpornych, antypoślizgowych na wysokoelastycznej zaprawie klejowej łącznie z cokolikami na ścianie

– zaspoinowanie płytek elastyczną zaprawą do spoinowania,

– uszczelnienie styku płytek płyty balkonowej z płytkami cokołu sznurem dylatacyjnym i elastyczną zaprawą uszczelniającą

wyczyszczenie i pomalowanie balustrad z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wymiana ekranów z poliwęglanu w balustradach na nowe.

 

Wariant 2– balkony:

– skucie wszystkich warstw posadzkowych do płyty żelbetowej,

wycięcie pasa styropianu ze ściany (na wywiniecie papy)

– wykonanie nowych obróbek blacharskich

wykonanie izolacji przeciw wodnej balkonu z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę około 20cm,

– uzupełnienie styropianu na ścianie (z późniejszym uzupełnieniem wyprawy elewacyjnej)

wykonanie jastrychu spadkowego (spadek około 1,5%)

wykonanie hydroizolacji w systemie weber.dry PUR SYSTEM *

wyczyszczenie i pomalowanie balustrad z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wymiana ekranów z poliwęglanu w balustradach na nowe.

* System hydroizolacji weber.dry PUR SYSTEM :

1. Na przygotowanej płycie balkonowej naniesienie polimerowo-cementowej warstwy szczepnej weber.rep 751

2. W technologii „mokre na mokre” wykonanie warstwy podkładowej z profilacją podłoża i właściwego spadku z zaprawy weber.floor 1000 lub weber.floor rapid

3.Po związaniu, na tak wykonanej warstwie podkładowej wklejenie nowych obróbek blacharskich (blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze zbliżonym do pozostałych balkonów, gr. min. 0,55mm) z użyciem żywicy weber.tec 827S z pełnym zabezpieczeniem przed ich kontaktem z warstwą hydroizolacji.

4. Zagruntowanie podłoża preparatem weber.prim EP 2K

5. Wykonanie hydroizolacji i jednocześnie warstwy wierzchniej z zastosowaniem wysoce elastycznej membrany hydroizolacyjnej weber.dry PUR seal z posypką kwarcową (kolor i granulacja zostanie wybrana przez Wspólnotę Mieszkaniową)

 

Informacje szczegółowe:

1.Oferta powinna zawierać :

– cenę jednostkową za remont każdego pionu balkonów w rozbiciu na oba warianty. Piony do wyceny zgodnie z poniższym zestawieniem (opis pionów w załączonych zdjęciach)
a) pion nr 1

b) pion nr 2-4

c) pion nr 5-7

d) pin nr 8-10

2.Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych

4.Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

5.Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej

6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.