Zaproszenie do składania ofert na remont płyt balkonowych w budynku przy ul. Kombatantów 7 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont płyt balkonowych w budynku przy ul. Kombatantów 7 w Giżycku” – Termin rozpoczęcia prac kwiecień 2022 r.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu płyt balkonowych  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
09-02-2022 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 7.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuje :

  Wariant 1- balkony:

  – skucie wszystkich warstw posadzkowych do płyty żelbetowej , wykonanie hydroizolacji wg systemu danego producenta chemii budowlanej, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie nowych posadzek, wykonanie okładziny balkonu z terakoty,

  wyczyszczenie i pomalowanie balustrad z zabezpieczeniem antykorozyjnym

  Wariant 2 – balkony:

  balkony bez wymiany posadzek- wymiana obróbki blacharskiej: skucie posadzki na szerokości jednej płytki gresowej, wymiana obróbki blacharskiej, ewentualna naprawa izolacji przeciw wodnej, odtworzenie warstw posadzkowych.

 

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać :

  – cenę jednostkową za remont jednej płyty balkonowej w rozbiciu na oba warianty

  – minimalna ilość balkonów do remontu – 8 sztuk.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 5. Planowany termin rozpoczęcia prac: kwiecień 2022 roku. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.