Zaproszenie do składania ofert na remont płyt balkonowych, opaski wokół budynku i kominów ponad dachem budynku w miejscowości Piękna Góra 4A

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont płyt balkonowych, opaski wokół budynku i kominów ponad dachem budynku w miejscowości Piękna Góra 4A

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu płyt balkonowych, opaski wokół budynku i kominów ponad dachem  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
18-05-2022 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Piękna Góra 4A.

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres robót:

 1. Balkony : – skucie wszystkich warstw posadzkowych do płyty żelbetowej,

  uzupełnienie ubytków płyty żelbetowej – reprofilacja za pomocą zapraw modyfikowanych polimerami stosowanych do uzupełnienia płyt żelbetowych,

          – wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na spodzie płyty balkonowej z wtopieniem siatki elewacyjnej),

          – wykonanie izolacji przeciw wodnej balkonu z papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę około 20cm,

          – wykonanie jastrychu spadkowego (spadek około 1,5%)

         – wykonanie izolacji poziomej z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej, z zastosowaniem taśm uszczelniających

         – położenie płytek ceramicznych mrozoodpornych, antypoślizgowych na wysokoelastycznej zaprawie klejowej łącznie z cokolikami na ścianie

          – zaspoinowanie płytek elastyczną zaprawą do spoinowania,

         – wyczyszczenie i pomalowanie balustrad z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

Ilość balkonów – 6 sztuk (około 36m2)

 

 

2. Opaska wokół budynku :

– rozebranie istniejącej opaski betonowej przy budynku.

wykonanie nowej opaski przy budynku szerokości 60 cm z kostki betonowej w obrzeżu betonowym :

 • warstwa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej typu „cegiełka” w kolorze szarym – gr. 6cm

 • podsypka z cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5cm

 • podbudowa z pospółki – gr. 10cm

 • obrzeża betonowe 6x20x100 cm w kolorze szarym

 • opaskę wykonać z 2% spadkiem

  Szacunkowa ilość opaski do wykonania: około 40m2

3. Kominy ponad dachem

– rozebranie betonowej czapy kominowej,

– skucie luźnych, odspojonych tynków,

– wykonanie nowej czapy betonowej,

– wykonanie nowych tynków z wtopieniem siatki elewacyjnej,

– gruntowanie powierzchni, malowanie 2-krotne farbą akrylową zewnętrzną,

– montaż stalowych kratek wentylacyjnych na wlotach bocznych kanałów. Kratki z możliwością demontażu i ponownego montażu podczas czyszczenia komina,

– wymiana na nową instalacji odgromowej znajdującej się na kominach,

Ilość kominów – 5 sztuk

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać : cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na trzy rodzaje prac zgodnie z podanym wyżej zakresem.
 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.