Zaproszenie do składania ofert na remont komina w części strychowej w budynku przy ul. T. Kościuszki 7 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont komina w części strychowej w budynku przy ul. T. Kościuszki 7 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu komina w części strychowej  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
12-05-2022 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa T. Kościuszki 7.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuje :

  zbicie istniejących tynków,

  naprawa ewentualnych uszkodzeń konstrukcji murowej komina,

  – wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych z wtopieniem siatki,

  – wykonanie powłok malarskich,

  utylizacja gruzu i uprzątnięcie po pracach.

  Wymiary przedmiotowego komina: 1,0 x 0,4m wysokość około 3,0m.

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.
 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 4. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 5. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent. Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.