Zaproszenie do składania ofert na remont komina ponad dachem wraz z wymianą ławy kominiarskiej przy tym kominie w budynku przy ul. Smętka 1 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont komina ponad dachem wraz z wymianą ławy kominiarskiej przy tym kominie w budynku przy ul. Smętka 1 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu komina ponad dachem wraz z wymianą ławy kominiarskiej przy tym kominie  zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 27-10-2022r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Smętka 1.
Administrator Sp. z o. o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

 1. Remont komina nad dachem (o numerach przewodów 1-5) – 1 szt.

  – skucie luźnych tynków i czapy betonowej

  – przemurowanie górnej warstwy cegieł ściany komina

  – wykonanie nowych tynków z wtopieniem siatki elewacyjnej

  – wykonanie nowej czapy betonowej z kapinosami

  – wykonanie powłok malarskich w kolorze zbliżonym do pozostałych kominów farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki atmosferyczne i pleśń

  -wykonanie nowych obróbek blacharskich przyściennych z blachy ocynkowanej

  – wymianę istniejącej ławy kominiarskiej przy tym kominie na nową systemową stalową

          – uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej. UWAGA:

  Wykonawca ma obowiązek dostarczyć opinie kominiarską po wykonaniu robót o prawidłowości wykonanych prac.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały