Zaproszenie do składania ofert na remont elewacji budynku zlokalizowanego w Giżycku przy ul. Suwalskiej 14A

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont elewacji budynku zlokalizowanego w Giżycku przy ul. Suwalskiej 14A

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji budynku  zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
24-02-2022 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Suwalska 14A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy (szczegółowy) sporządzony na podstawie przedmiaru oraz załączonego zakresu zmian sporządzonego przez Zamawiającego.

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 2. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 3. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 4. Planowany termin rozpoczęcia prac: maj 2022 roku. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

  Załączone przedmiary są jedynie materiałami pomocniczymi, które powinny być pomocne w przygotowaniu oferty; oferent winien skorygować podane przedmiary przed złożeniem oferty.

   

  Suwalska 14a – przedmiar robót – remont elewacji, opaski budynku