Zaproszenie do składania ofert na remont dwóch kominów ponad dachem oraz montaż wyłazu dachowego w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont dwóch kominów ponad dachem oraz montaż wyłazu dachowego w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu kominów ponad dachem oraz montaż wyłazu dachowego w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Giżycku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1309-2022r. do godz. 1200 z uwzględnieniem wycen na poszczególne zadania.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Sikorskiego 3.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Zadanie 1

 1. Remont kominów nad dachem – 2 szt. (zgodnie z załącznikiem graficznym)

  – demontaż instalacji odgromowej z kominów,

  – demontaż istniejących obróbek blacharskich kominów,

  – przemurowanie komina od poziomu dachu z cegły klinkierowej pełnej,

  – wykonanie nowych czap kominowych,

  – ponowny montaż instalacji odgromowej,

  – wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej

           – uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Zadanie 2

 1. Montaż wyłazu dachowego wraz z obróbkami w istniejącej połaci dachu (zgodnie
  z załącznikiem graficznym)

  – wyłaz dachowy wymiary min. 54x75cm

  – sposób otwierania – boczny

  – przy wyłazie dachowym należy zamontować ławę kominiarską – celem dostępu do komina

  – uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

DCIM197C23HDYUN_0020.