Zaproszenie do składania ofert na remont 4 szt. kominów ponad dachem budynku przy ul. Nowowiejskiej 8 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont 4 kominów ponad dachem budynku przy ul. Nowowiejskiej 8 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu kominów ponad dachem budynku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0311-2022r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Nowowiejska 8.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

 1. Remont kominów nad dachem – 4 szt. (zgodnie z załącznikiem graficznym)

  – skucie luźnych tynków

  – wykonanie nowych czap betonowych z kapinosami

  – na części kominów przemurowanie górnej warstwy cegieł ściany komina

  – wykonanie nowych tynków z wtopieniem siatki elewacyjnej

  – wykonanie powłok malarskich w kolorze zbliżonym do pozostałych kominów farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki atmosferyczne i pleśń

  -wykonanie nowych obróbek blacharskich przyściennych z blachy ocynkowanej

         – uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania i warianty zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały

  DCIM206C23HDYUN_0051.