Zaproszenie do składania ofert na mycie elewacji frontowej budynku przy ul. Traugutta 14 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Mycie elewacji frontowej budynku przy ul. Traugutta 14 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie Mycie elewacji frontowej budynku Traugutta 14 zgodnie z szczegółowymi informacjami stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
04-04-2022 r. do godz. 9.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Traugutta 14.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

1. mycie elewacji z mchu i brudu za pomocą preparatów Weber PC 241 i PC 243 (zgodnie z wytycznymi producenta) lub równoważny

Elewacja do mycia zgodnie z załączonym zdjęciem i mapą.

Informacje dodatkowe:

  1. Oferta powinna zawierać :cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.
  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej