Wymiana zaworów i wkładek termostatycznych w budynku przy ul. Kombatantów 1A

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wymiana zaworów i wkładek termostatycznych w budynku przy ul. Kombatantów 1A

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  wymiana zaworów i wkładek termostatycznych  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
15-09-2022 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 1A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuje :

  wymianę uszkodzonych oraz niesprawnych zaworów lub wkładek termostatycznych w grzejnikach w lokalach na podstawie zgłoszeń właścicieli dokonanych po wyborze Wykonawcy robót

 2. Specyfikacja robót

  wymianę niesprawnych wkładek termostatycznych należy przeprowadzić przy użyciu demobloku

  – istniejące zawory termostatyczne firmy Schlosser

  – nowe wkładki i zawory termostatyczne winny być firmy Schlosser oraz posiadać nastawy wstępne

  termin realizacji zadania do 30.10.2022 r.

 3. Oferta powinna zawierać :

  – cenę ryczałtową za wymianę 1 szt. wkładki termostatycznej wraz z głowicą

  – cenę ryczałtową za wymianę 1 szt. zaworu termostatycznego wraz z głowicą

 4. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.
 5. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 6. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 7. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 8. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.