Wymiana zapadniętego odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Nowowiejska 8 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wymiana zapadniętego odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Nowowiejska 8 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie  Wymiana zapadniętego odcinka przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku Nowowiejska 8 zgodnie z zakresem prac stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
8-08-2022 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Nowowiejska 8.

Administrator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

1. Wymiana zapadniętego odcinka długości ok. 4 m przyłącza kanalizacji sanitarnej od studni przy obiekcie w kierunku budynku (odcinek ok. 2 m od studni do ściany budynku oraz odcinek ok. 2 m wewnątrz pomieszczenia użytkowego pod posadzką)

2. Uszczelnienie połączeń instalacji z istniejącą studnią oraz na przejściu przez ścianę.

3. Wykonanie wykopów oraz ich zasypanie wraz z zagęszczeniem

4. Demontaż okładzin oraz skucie posadzek wraz z warstwami znajdującymi się pod nią w pomieszczeniu użytkowym na odcinku wymienianego przyłącza.

5. Odtworzenie posadzki betonowej wraz z podbudową znajdującą się pod nią (należy założyć wykonanie: posadzki betonowej, hydroizolacji, warstwy styropianu jeśli występuje, warstwy zagęszczonej pospółki).

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

    W załączeniu szkic z lokalizacją przyłącza.