Wymiana pompy instalacji odwodnienia budynku przy ul. Żeglarska 2, 4, 6 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wymiana pompy instalacji odwodnienia budynku przy ul. Żeglarska 2, 4, 6 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  wymiany pompy instalacji odwodnienia zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2806-2022r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Żeglarska 2, 4, 6.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

  1. Demontaż niesprawnej jednej pompy (typ MS1 – 54) wraz z zdeponowaniem jej na terenie Wspólnoty.
  2. Montaż nowej pompy w istniejącym układzie dwóch pomp w studni wraz połączeniem jej z istniejącym sterowaniem. Nowa pompa musi posiadać charakterystykę i parametry pracy nie gorsze niż zdemontowana pompa MS1 – 54.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres udzielonej gwarancji.

  6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami.

W załączeniu zdjęcie studni oraz jej lokalizacja.

Lokalizacjia studni