Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.

ZAPROSZENIE

do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia poniżej 30 000 euro

Nazwa zamówienia:

Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku

od 1.01.2021r. do 31.12.2021r.

I. Informacje wprowadzające

1.1. Administrator Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

a) Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b) Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).).

II. Zamawiający

Administrator Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

a) NIP: 845-19-51-457

b) REGON 790376240

II.A Informacja Zamawiającego dotycząca danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
  a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 2. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;

– inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest NT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Kościuszki 39 e-mail:info@ntg.pl ; tel.42 655 33 77.

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 3a i 3b ustawy Pzp;

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji wynikający z odrębnych przepisów;

– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

– posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 97 ust. 1a Pzp;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania przez osobę , której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
  *
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; zastrzeżenie,
  o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

– nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU:

Budynki:

a) zamiatanie klatek schodowych – 1 raz / dzień i gruntowne sprzątanie po remoncie,

b) obmiatanie korytarzy piwnic – nie rzadziej jak 1 raz /miesiąc,

c) zmywanie schodów na klatkach schodowych (mycie schodów drewnianych) – nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu oraz każdorazowo w przypadku zabrudzenia wydzielinami ludzkimi i zwierzęcymi,

d) obmiatanie strychów -nie rzadziej jak 1 raz / miesiąc,

e) zmywanie lamperii w klatkach schodowych nie rzadziej jak 1 raz/miesiąc,

f) mycie okien i drzwi wejściowych do budynku i piwnic, w obrębie klatek schodowych – nie rzadziej niż raz na kwartał (wewnątrz) , od kwietnia do października (na zewnątrz),

g) sprzątanie pomieszczeń pralni, suszarni, przyłączy wodomierzy głównych – nie rzadziej niż 1 raz / miesiąc,

h) bieżące usuwanie napisów, rysunków, zabrudzeń i ulotek reklamowych

i) mycie lamp oświetleniowych w budynku i na zewnątrz – 1 raz /miesiąc

j) usuwanie zieleni (trawy, chwasty) z krawężników i opasek przy budynkach.

Uwaga:

Zmywanie klatek schodowych oraz mycie lamperii, okien i drzwi należy wykonywać przy zastosowaniu środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w gospodarstwach domowych.

2.INNE PRACE PORZĄDKOWE

Budynki:

a) wymiana spalonych żarówek na klatkach schodowych, korytarzach, strychach, przed wejściem do klatek schodowych oraz korytarzach piwnicznych o mocy nie większej niż 40 W,

b) likwidacja skutków niedrożności instalacji kanalizacyjnej polegającej na usuwaniu nieczystości i dezynfekcji korytarzy piwnicznych, bieżące informowanie służb Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach, usterkach w obrębie nieruchomości budynkowych,

c) czyszczenie „studzienek” okienek piwnicznych znajdujących się na zewnątrz budynku,

d) mycie gablot, umieszczanie i usuwanie nieaktualnych ogłoszeń, obwieszczeń.

e) o przypadku pozostawienia przez lokatorów na klatce schodowej, korytarzu piwnicznym oraz strychu rzeczy i przedmiotów Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego,

f) kontakt pełnomocnika Wykonawcy z Zamawiającym poprzez stawienie się każdego dnia roboczego między godziną 7.00 -10.00

3. PROWADZENIE, UDOSTĘPNIANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SZALECIE W BUDYNKU PRZY DWORCU PKP W ZAKRESIE:

– bieżącej całorocznej obsługi i sprzątania pomieszczeń WC a w szczególności :

1) Codzienne udostępnienie sanitariatów podróżnym, w godzinach nie krócej niż od 600 do 2200 . Jednocześnie Wykonawca będzie ponosił koszty związane z korzystaniem z mediów (woda i ścieki, energia elektryczna, centralne ogrzewanie- gaz),

2) Ciągłe utrzymywanie porządku i czystości (uzupełniania mydła, środki dezynfekujące, zapachowe, papier toaletowy) oraz bieżące uzupełnianie źródeł światła (żarówki, świetlówki).

3) Wykonawca ponosić będzie wszystkie koszty bieżącej konserwacji, drobnych napraw sprzętu oraz wymiany uszkodzonego (niemożliwego do naprawy).

4) Wymiana armatury sanitarnej- umywalki, miski ustępowe, sedesy, urządzenia spłukujące, zawory umywalkowe i czerpalne w przypadku ich zniszczeniem (w stopniu przekraczającym naturalne zużycie).

5) Ciągłe utrzymanie porządku i czystości na terenie wokół budynku z szaletami, tj. obmiatanie posesji, koszenie trawy, odśnieżanie i posypywaniem piaskiem.

6) Częstotliwość czynności w zależności od potrzeb: należy przez to rozumieć całodobowe bieżące utrzymanie czystości i porządku.

Wykonawca ma prawo pobierać opłaty za udostępnienie sanitariatów do kwoty:

Za korzystanie z wc nie więcej niż 3,00 zł od osoby,

Za korzystanie z prysznica nie więcej niż 10,00 zł od osoby.

IV. Kontakt z wykonawcami:

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest:

– Katarzyna Dubowska – zarządca zasobów komunalnych, Administrator Sp. z o. o. w Giżycku

tel. 87 428 25 80, e-mail: katarzyna.dubowska@administrator-gizycko.pl

V. Kryterium wyboru oferty:

a) cena – 70%

b) doświadczenie Wykonawcy- 30%

Punktacja będzie przyznawana wg punktacji wskazanej poniżej:

Firma z doświadczeniem 1 rok – 0 punktów

Powyżej 1 do 5 lat – 10 punktów,

Powyżej 5 lat do 10 lat – 20 punktów,

Powyżej 10 lat – 30 punktów,

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

1. Oferowaną cenę netto/brutto za realizację całości zamówienia obejmującą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją przedmiotu zamówienia – zgodnie z formularzem ofertowym- załącznik nr 1 do zapytania

2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VII. Termin, miejsce i forma składania ofert

1. Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres Zamawiającego : Administrator Sp. z o. o. w Giżycku, ul. Pocztowa 3 w terminie do dnia 18.12.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2020r. o godz. 10:05. Oferta powinna zostać właściwie oznaczona z dopiskiem „Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.oraz właściwie zabezpieczona przed możliwością otwarcia przed terminem otwarcia ofert.

2. Z uwagi na stan pandemii COVID-19 w Polsce  otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 18.12.2020r. w siedzibie Zamawiającego bez udziału Oferentów. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Administratora Sp. z o. o. w Giżycku.

Uwagi końcowe:

1. Zamawiający zastrzega prawo do:

1) Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,

2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz bez uzasadnienia,

3) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawcy na każdym etapie przetargu,

4) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia,

5) możliwości przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,

6) podjęcia negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

2. Oferta przygotowana jest na koszt Wykonawcy. Wykonawcy z tytułu kosztów przygotowania oraz złożenia oferty nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

VIII. Załączniki:

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 załącznik nr 1 – formularz ofertowy (1)

2. Wykaz budynków – załącznik nr 2 załącznik nr 2 – wykaz budynków (1)

3. Wzór umowy – załącznik nr 3  załącznik nr 3 – wzór umowy