Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku od 1.01.2020 do 31.12.2020

ADMINISTRATOR SP. Z O. O. Giżycko, dn. 06.12.2019r.

ul. Pocztowa 3

11-500 Giżycko

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku od 1.01.2020 do 31.12.2020

Zamawiający:

Administrator Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

I. Postanowienia ogólne

Wartość szacunkowa planowanego zamówienia stanowi kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8).

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku od 01.01.2019 do 31.12.2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU:

Budynki:

a) zamiatanie klatek schodowych 1 raz / dzień i gruntowne sprzątanie po remoncie,

b) obmiatanie korytarzy piwnic nie rzadziej jak 1 raz /miesiąc,

c) zmywanie schodów na klatkach schodowych (mycie schodów drewnianych)- nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu oraz każdorazowo w przypadku zabrudzenia wydzielinami ludzkimi i zwierzęcymi,

d) obmiatanie strychów -nie rzadziej jak 1 raz / miesiąc,

e) zmywanie lamperii w klatkach schodowych nie rzadziej jak 1 raz/miesiąc,

f) mycie okien i drzwi wejściowych do budynku i piwnic, w obrębie klatek schodowych – nie rzadziej niż raz na kwartał (wewnątrz) , od kwietnia do października (na zewnątrz),

g) sprzątanie pomieszczeń pralni, suszarni, przyłączy wodomierzy głównych – nie rzadziej niż 1 raz / miesiąc,

h) bieżące usuwanie napisów, rysunków, zabrudzeń i ulotek reklamowych

i) mycie lamp oświetleniowych w budynku i na zewnątrz – 1 raz /miesiąc

Uwaga:

Zmywanie klatek schodowych oraz mycie lamperii, okien i drzwi należy wykonywać przy zastosowaniu środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w gospodarstwach domowych.

2.INNE PRACE PORZĄDKOWE

Budynki:

a) wymiana spalonych żarówek na klatkach schodowych, korytarzach, strychach, przed wejściem do klatek schodowych oraz korytarzach piwnicznych o mocy nie większej niż 40 W,

b) likwidacja skutków niedrożności instalacji kanalizacyjnej polegającej na usuwaniu nieczystości i dezynfekcji korytarzy piwnicznych, bieżące informowanie służb Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach, usterkach w obrębie nieruchomości budynkowych,

c) czyszczenie „studzienek” okienek piwnicznych znajdujących się na zewnątrz budynku,

d) mycie gablot, umieszczanie i usuwanie nieaktualnych ogłoszeń, obwieszczeń i spisów lokatorów w gablotach,

e) o przypadku pozostawienia przez lokatorów na klatce schodowej, korytarzu piwnicznym oraz strychu rzeczy i przedmiotów Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego,

f) kontakt pełnomocnika Wykonawcy z Zamawiającym poprzez stawienie się każdego dnia roboczego między godziną 7.00 -10.00

3. PROWADZENIE, UDOSTĘPNIANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SZALECIE W BUDYNKU PRZY DWORCU PKP W ZAKRESIE:

– bieżącej całorocznej obsługi i sprzątania pomieszczeń WC a w szczególności :

1) Codzienne udostępnienie sanitariatów podróżnym, w godzinach nie krócej niż od 600 do 2200 . Jednocześnie Wykonawca będzie ponosił koszty związane z korzystaniem z mediów (woda i ścieki, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, oraz gaz),

2) Ciągłe utrzymywanie porządku i czystości (uzupełniania mydła, środki dezynfekujące, zapachowe, papier toaletowy) oraz bieżące uzupełnianie źródeł światła (żarówki, świetlówki).

3) Wykonawca ponosić będzie wszystkie koszty bieżącej konserwacji, drobnych napraw sprzętu oraz wymiany uszkodzonego (niemożliwego do naprawy).

4) Wymiana armatury sanitarnej- umywalki, miski ustępowe, sedesy, urządzenia spłukujące, zawory umywalkowe i czerpalne w przypadku ich zniszczeniem (w stopniu przekraczającym naturalne zużycie).

5) Ciągłe utrzymanie porządku i czystości na terenie wokół budynku z szaletami, tj. obmiatanie posesji, koszenie trawy, odśnieżanie i posypywaniem piaskiem.

6) Częstotliwość czynności w zależności od potrzeb: należy przez to rozumieć całodobowe bieżące utrzymanie czystości i porządku.

Wykonawca ma prawo pobierać opłaty za udostępnienie sanitariatów do kwoty:

Za korzystanie z wc nie więcej niż 2,50 zł od osoby,

Za korzystanie z prysznica nie więcej niż 10,00 zł od osoby.

III. Kryterium wyboru oferty:

a) cena – 70%

b) doświadczenie Wykonawcy- 30%

Punktacja będzie przyznawana wg punktacji wskazanej poniżej:

Firma z doświadczeniem 1 rok – 0 punktów

Powyżej 1 do 5 lat – 10 punktów,

Powyżej 5 lat do 10 lat – 20 punktów,

Powyżej 10 lat – 30 punktów,

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

1. Oferowaną cenę netto/brutto za realizację całości zamówienia obejmującą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją przedmiotu zamówienia – zgodnie z formularzem ofertowym- załącznik nr 1 do zapytania

2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

V. Termin, miejsce i forma składania ofert

Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres Zamawiającego : Administrator Sp. z o. o. w Giżycku, ul. Pocztowa 3 w terminie do dnia 13.12.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 13.12.2018r. o godz. 10:05. Oferta powinna zostać właściwie oznaczona z dopiskiem „Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych oraz prowadzenie, udostępnianie i utrzymanie czystości w szalecie w budynku przy dworcu PKP w Giżycku od 01.11.2020 do 31.12.2020oraz właściwie zabezpieczona przed możliwością otwarcia przed terminem otwarcia ofert.

Uwagi końcowe:

1. Zamawiający zastrzega prawo do:

1) Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,

2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz bez uzasadnienia,

3) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawcy na każdym etapie przetargu,

4) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia,

5) możliwości przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,

6) podjęcia negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

2. Oferta przygotowana jest na koszt Wykonawcy. Wykonawcy z tytułu kosztów przygotowania oraz złożenia oferty nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

formularz_oferty__zal_nr_1- sprzątanie

załącznik nr 2 – wykaz budynków