Wykonanie ekspertyzy budowlanej – ul. Gen. J. Zajączka 4 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie ekspertyzy budowlanej dachu budynku przy ul. Gen. J. Zajączka 4

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  sporządzenia ekspertyzy budowlanej dachu budynku  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT) w terminie do dnia 2505-2018 r. do godz. 1400. Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Gen. J. Zajączka 4.

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie 4 tygodni od daty podpisania umowy.

W szczególności ekspertyza powinna zawierać co najmniej:

  1. opis ogólny stanu istniejącego,
  2. opis techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych,
  3. opis uszkodzeń elementów konstrukcyjnych dachu mających wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania
  4. analiza konstrukcji pod względem aktualnych norm obciążeniowych , wiatrowej , śniegowej, obciążeń technologicznych z możliwością wymiany pokrycia dachowego na blachodachówkę, dachówkę ceramiczną lub betonową z pełnym deskowaniem
  5. opis przyczyn wystąpienia uszkodzeń i wskazanie sposobów naprawy,
  6. odniesienie się istniejących rozwiązań do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych , bhp , p-poż w szczególności, zabezpieczenia obiektu pod względem pożarowym i warunków ewakuacji,
  7. wnioski i zalecenia – zalecane prace należy podzielić na kategorie: roboty niezbędne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowania i pożarowe oraz zabezpieczające przed destrukcją
  8. streszczenie i podsumowanie w języku niespecjalistycznym.

Przedmiot zamówienia należy wykonać:

  1. w formie papierowej w czterech egzemplarzach.
  2. w formie elektronicznej na płycie CD – w formacie pdf

Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie ekspertyzy (odwiedził i zbadał miejsce prac) gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.