ul. Wodociągowa 17 w Giżycku – rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy – napis świetlny

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY

NA WYKONANIE NAPISU ŚWIETLNEGO WRAZ Z MONTAŻEM NA BUDYNKU PRZYCHODNI REJONOWEJ PRZY UL. WODOCIĄGOWA 17 W GIŻYCKU

I. Przedmiot rozeznania obejmuje:

Wykonanie i montaż napisu świetlnego o treści: „PRZYCHODNIA”

1. Zakres przedmiot rozeznania obejmuje:

 • wykonanie liter

 • wykonanie podkonstrukcji montażowej odpornej na warunki atmosferyczne

 • montaż we wskazanym miejscu – załącznik nr 1

 • montaż instalacji elektrycznej i uruchomienie

 • lokalizacja: na dachu budynku Przychodni Rejonowej w Giżycku

2. Parametry:

 • litery świetlne 3D o wysokości ok. 1,00 m odporne na warunki atmosferyczne

 • lico równomiernie świecące w kolorze niebieskim

 • boki i plecy w kolorze niebieskim – aluminiowe

 • podświetlanie wewnątrz w technologii LED

 • zasilacze do oświetlenia LED w skrzynce hermetycznej na konstrukcji

 • ukryte przewody elektryczne

 • jednakowe natężenie światła we wszystkich literach

 • czujnik zmierzchowy do sterowania oświetleniem

3. Wymagania dotyczące przedmiotu rozeznania:

 • Kolor napisów- niebieski

 • Zasilanie elektryczne każdej litery osobno (połączenie równoległe)

 • termin realizacji zadania do końca listopada 2019r.

 • Gwarancja na całość usługi 36 miesięcy

Przed przystąpieniem do wykonania zadania Wykonawca uzgodni wzór napisu i czcionkę z Zamawiającym oraz wykona wizualizację napisu na budynku.

II. Kryteria oceny i wyboru oferty w sytuacji gdy wartość oferty nie przekracza wysokości środków, którą zamierza się przeznaczyć na wykonanie zadania:

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 • najniższa cena oferty- 100 %.

Sposób oceny oferty:

– najniższa cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

              Cn

Wp= ——— xR

             Cof

gdzie:

Wp – Wartość punktowa

Cn – najniższa proponowana cena brutto

Cof – cena brutto oferty badanej

R – ranga (100)

III. Termin realizacji zadania.

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zadania w terminie:

– do 30 listopada 2019

 • Termin składania ofert upływa 08.10.2019r. o godz. 10.00

 • Oferta powinna zawierać cenę brutto za cały przedmiot rozeznania.

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ADMINISTRATOR Sp. z. o. o.

ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycku w dniu 08.10.2019r. o godz. 10.05

 • Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Katarzyna Dubowska – zarządca zasobów komunalnych

ADMINISTRATOR Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

tel. 87 428 25 80

Zaleca się, aby Wykonawca pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie napisu świetlnego na budynku Przychodni (odwiedził i zbadał miejsce prac) gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca.

ogloszenie o wyniku postepowania- Wykonanie napisu świetlnego