Uzupełnienie ubytków ścian piwnicy w budynku przy ul. 3 Maja 42 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Uzupełnienie ubytków ścian piwnicy w budynku przy ul. 3 Maja 42 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie uzupełnienia ubytków ścian piwnicy zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2507-2022r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 42.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

  1. Oczyszczenie, przemurowanie i uzupełnienie ubytków ścian z cegły ceramicznej pełnej na głębokość ok.12 cm oraz wykonanie tynków renowacyjnych (lub równoważnych) w pasach wysokości ok 60cm wg załącznika graficznego.
  2. Montaż osłon na przejściach instalacji kanalizacyjnej przez ściany (2 szt.) wraz z uzupełnieniem ubytków w murze i tynkach wg załącznika graficznego.
  3. Montaż rury PVC w przejściu odwodnienia liniowego przez ścianę (1 szt.) wg załącznika graficznego.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

    zdjęcia rzut piwnicy