Remont schodów zewnętrznych w budynku przy ul. 3 Maja 3 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont schodów zewnętrznych w budynku przy ul. 3 Maja 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu schodów zewnętrznych zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0806-2022r. do godz. 1200 z uwzględnieniem wycen na poszczególne warianty.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 3.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję remont schodów zewnętrznych w dwóch wariantach:

1. Wariant I – okładzina z granitu

– demontaż okładziny z płytek: cokoliki, stopnice i podstopnice, boki schodów

– skucie wszystkich warstw posadzkowych

– oczyszczenie balustrady i poręczy wraz z zabezpieczeniem elementów środkami antykorozyjnymi oraz pomalowaniem

– profilowanie płyty betonowej spocznika w celu prawidłowego otwierania skrzydła po wykonaniu okładziny kamiennej

– wykonanie hydroizolacji podpłytkowej w systemie Weber lub równoważnym (taśmy uszczelniające, mikrozaprawy uszczelniające)

– położenie płyt granitowych na stopnicach i podstopniach wraz z cokolikami (płyty kamienne antypoślizgowe np. płomieniowane), stopnice z noskami

– położenie płytek ceramicznych, mrozoodpornych na wysokoelastycznej zaprawie klejowej

 

2. Wariant II – okładzina składająca się z ziaren naturalnego kamienia łączonego żywicami (np. technologia „kamienne dywany” w systemie firmy Mapei lub równoważny)

– demontaż okładziny z płytek: cokoliki, stopnice i podstopnice, boki schodów

– skucie wszystkich warstw posadzkowych

– oczyszczenie balustrady i poręczy wraz z zabezpieczeniem elementów środkami antykorozyjnymi oraz pomalowaniem

– profilowanie płyty betonowej spocznika w celu prawidłowego otwierania skrzydła po wykonaniu okładziny

– wykonanie hydroizolacji podpłytkowej w technologii np. „kamienne dywany” w systemie firmy Mapei lub równoważny

montaż systemowych profili aluminiowych narożnikowych, cokołowych i schodowych

– położenie warstwy otoczaków zespolonych spoiwem poliuretanowym na stopniach, podstopniach, cokole i bokach schodów

– wykonanie warstwy antypoślizgowej stopni

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na warianty zgodnie z podanym wyżej zakresem.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.