Remont pokrycia dachu papowego budynku przy ul. Smętka 10 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont pokrycia dachu papowego budynku przy ul. Smętka 10 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu pokrycia dachu papowego budynku przy ul. Smętka 10 w Giżycku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
29-08-2022 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Smętka 10.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Smętka 10 prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 

 1. Wykonanie nowych obróbek blacharskich przyściennych wokół kominów,
 2. Przygotowanie podłoża poprzez oczyszczenie istniejącej papy z kurzu i innych zanieczyszczeń,
 3. Położenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na całości dachu (papa gr. min. 5,2 mm <do temperatury – 25 stopni w użytkowaniu> lub gr. 5,4mm),
 4. Wykonanie obróbek z papy wokół wszystkich kominów, wywiewek kanalizacyjnych i masztów
 5. Wykonanie obróbek na połączeniach dachów lukarn z pokryciem papowym
 6. Wymiana wyłazu dachowego na klapę z ogranicznikiem rozwarcia, zamykaną
 7. Uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów. 

  Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.