Remont placu zabaw przy budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 10A w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont placu zabaw przy budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 10A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  placu zabaw zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0806-2022r. do godz. 1200 z uwzględnieniem wycen na poszczególne warianty.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kazimierza Wielkiego 10A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

1. Wariant I

– naprawa i konserwacja 4 szt. drewnianych ławek

– naprawa i konserwacja 1 szt. piaskownicy

– naprawa lub wymiana uszkodzonego elementu ogrodzenia z siatki przy furtce

– naprawa furtki wraz z montażem klamki i zamka na klucz

– wymiana i uzupełnienie pisku w piaskownicy

2. Wariant II

– wymiana 4 szt. drewnianych ławek na nowe

– naprawa i konserwacja 1 szt. piaskownicy

– naprawa lub wymiana uszkodzonego elementu ogrodzenia z siatki przy furtce

– naprawa furtki wraz z montażem klamki i zamka na klucz

– wymiana i uzupełnienie pisku w piaskownicy

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na warianty zgodnie z podanym wyżej zakresem.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

    K. Wielkiego 10A – plac zabaw