Remont komina w budynku przy ul. Dąbrowskiego 7 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont komina w budynku przy ul. Dąbrowskiego 7 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu komina z przewodami 33 i 34 budynku przy ul. Dąbrowskiego 7 w Giżycku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
0411-2022 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 7.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbrowskiego 7 prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję przemurowanie komina, w części która uległa degradacji (wykwity smoliste):

 

 1. Wymiary komina dwuprzewodowego ok.0,48 x 0,82m, wysokość do przemurowania ok. 6,30m. Komin należy przemurować z zastosowaniem nowych elementów:

  – z cegły ceramicznej pełnej w części wewnątrz budynku wraz z tynkowaniem

  – z cegły klinkierowej pełnej powyżej dachu wraz wykonaniem czapy kominowej

 2. Przedmiotowa część komina do przemurowania znajduje się w ścianie wydzielającej dwa lokale mieszkalne na 2 piętrze. W części strychowej i ponad dachem stanowi komin wolnostojący.
 3. Należy przewidzieć prace towarzyszące związane z uzupełnieniem ubytków ścian i stropów powstałych podczas przemurowania (włącznie z wykonaniem tynkowania) oraz wykonaniem obróbek blacharskich komina w części ponad dachem.
 4. Dostarczenie protokołu kominiarskiego potwierdzającego prawidłowość przeprowadzonych robót.
 5. Uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów.

   

  Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały oraz protokół kominiarski potwierdzający prawidłowość wykonanych robót.