Remont komina, malowanie elewacji szczytowej, naprawa gzymsu oraz wymiana zadaszenia nad wejściem do budynku przy ul. Konarskiego 20 w Giżycku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont komina, malowanie elewacji szczytowej, naprawa gzymsu oraz wymiana zadaszenia nad wejściem do budynku przy ul. Konarskiego 20 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu komina, malowania elewacji szczytowej, naprawy gzymsu oraz wymiany zadaszenia nad wejściem do budynku przy ul. Konarskiego 20 w Giżycku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2005-2022r. do godz. 1200 z uwzględnieniem wycen na poszczególne zadania i warianty.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 20.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Zadanie 1:

1. Malowanie elewacji szczytowej należy wycenić w dwóch wariantach:

1) Mycie i malowanie elewacji

-zabezpieczenie okien, parapetów i urządzeń znajdujących się na elewacji

-mycie ciśnieniowe elewacji

-uzupełnienie ubytków tynku cienkowarstwowego

-gruntowanie

-wykonanie powłok malarskich farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki atmosferyczne i pleśń (kolorystyka w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty i nawiązująca do pozostałej elewacji budynku)

-uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

2) Malowanie elewacji

-zabezpieczenie okien, parapetów i urządzeń znajdujących się na elewacji

-uzupełnienie ubytków tynku cienkowarstwowego

-gruntowanie

-wykonanie powłok malarskich farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki atmosferyczne i pleśń (kolorystyka w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty i nawiązująca do pozostałej elewacji budynku)

-uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Zadanie 2:

 1. Remont gzymsu na elewacji od strony wejścia głównego do budynku

  -uzupełnienie tynków w miejscach odspojeń, braków i zarysowań

  -gruntowanie

  -wykonanie powłok malarskich w kolorze białym farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki atmosferyczne i pleśń

-uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

 1. Remont komina nad dachem – 1 szt.

  -skucie luźnych tynków i czapy betonowej

  -przemurowanie górnej warstwy cegieł ściany komina

  -wykonanie nowych tynków z wtopieniem siatki elewacyjnej

  -wykonanie nowej czapy betonowej z kapinosami

  – wykonanie powłok malarskich w kolorze zbliżonym do pozostałych kominów farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki atmosferyczne i pleśń

  -wykonanie nowych obróbek blacharskich przyściennych z blachy ocynkowanej

-uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Zadanie 3:

 1. Wymiana zadaszenia nad wejściem do budynku – 1 szt.

  -demontaż istniejącego zadaszenia łukowego (szer. ok 160cm)

  -uzupełnienie ubytków elewacji po demontażu istniejącego zadaszenia

  -montaż nowego zadaszenia wspornikowego szerszego w stosunku do pierwotnego: zadaszenie wspornikowe wykonane ze stali lub aluminium malowane w kolorze brązowym; pokrycie z poliwęglanu litego lub komorowego; wielkość i konstrukcja ma zapewnić odprowadzenie wód opadowych poza schody zewnętrzne wraz z jego murkami

-uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania i warianty zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały